Contact Us
  • Giới thiệu về Tiền Vay Không Trả Lãi của chúng tôi
  • Tìm Nơi Cung cấp Dịch vụ Gần Quý vị nhất
  • Tôi có hội đủ điều kiện không?
  • NILs Không là tiền vay trả lại vào ngày lãnh lương và không là tiền vay ngân hàng
  • Thông tin về NILs đã được Phiên dịch
  • Không biết tiền vay nào của Good Shepherd thích hợp cho quý vị?
  • Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ

Giới thiệu về Tiền Vay Không Trả Lãi của chúng tôi

“Chúng tôi cung cấp Tiền Vay Không Trả Lãi (NILs) cho các cá nhân và gia đình có lợi tức thấp để được dùng tín dụng an toàn, công bằng và hợp với khả năng.
Có thể vay tiền để chi trả cho các dịch vụ và vật dụng thiết yếu như tủ lạnh, máy giặt, sửa chữa xe và các thủ thuật y khoa cho đến 1.500 đô-la. Tiền trả lại được quy định ở mức hợp với khả năng cho khoảng thời gian từ 12 đến 18 tháng.

NILs được cung cấp bởi 170 tổ chức cộng đồng địa phương tại hơn 600 địa điểm trên khắp nước Úc. Rất có thể là có một cơ sở địa phương cung cấp NILS gần quý vị để giúp quý vị qua điện thoại. “

Person Photo

Tôi có thể dùng tiền vay này vào việc gì?

Tiền Vay Không Trả Lãi là để chi trả các vật dụng và dịch vụ thiết yếu. Tiền vay này không thể dùng để chi trả cho thực phẩm, tiền thuê nhà, hóa đơn, lấy tiền mặt hoặc trả nợ.

Tìm Nơi Cung cấp Dịch vụ Gần Quý vị nhất

Tiền Vay Không Trả Lãi được cung cấp bởi 170 tổ chức cộng đồng địa phương tại hơn 600 địa điểm. Rất có thể là có một cơ sở cung cấp gần quý vị để giúp quý vị qua điện thoại.

Tôi có hội đủ điều kiện không?

NILs Không là tiền vay trả lại vào ngày lãnh lương và không là tiền vay ngân hàng

NILs hoạt động qua một phương thức gọi là ‘tín dụng cộng đồng theo vòng tròn’. Đây có nghĩa là khi một người vay trả lại một món tiền vay cho NILs, ngân quỹ này sau đó sẵn sàng cho người khác trong cộng đồng vay. Đáng suy xét việc vay tiền NILs trước khi tìm các chọn lựa tốn kém khác để vay.

young woman with brown hair smiling portrait

Cách Nộp Đơn xin

Thông tin về NILs đã được Phiên dịch

Không biết tiền vay nào của Good Shepherd thích hợp cho quý vị?

Hãy dùng công cụ so sánh tiền vay của chúng tôi để tìm hiểu

Những gì các Thân chủ của chúng tôi nói

Hỗ trợ giúp giảm nhẹ trong trường hợp khẩn cấp

Cho giúp đỡ làm giảm nhẹ trong các trường hợp khẩn cấp khác với các gói thực phẩm, trả hóa đơn và tiền thuê nhà, hãy tìm một nơi cung cấp dịch vụ DSS Emergency Relief gần quý vị.

Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ

Các nguồn tài liệu hữu ích

Good Shepherd Logo

Contact icon

Location icon

Other services you may be interested in

FDV NILs

FDV NILs

No Interest Loans for women affected by Family and Domestic Violence
Financial Independence Hub

Financial Independence Hub

The Financial Independence Hub offers a tailored financial coaching program to help people impacted by domestic and financial abuse establish a pathway to long-term financial recovery.
Family Violence Services Brimbank-Melton VIC

Family Violence Services Brimbank-Melton VIC

If you are experiencing family violence Good Shepherd can help. We provide specialist family violence services for those in the Brimbank-Melton region.
Bayside Peninsula Family Violence Services VIC

Bayside Peninsula Family Violence Services VIC

If you are experiencing family violence Good Shepherd can help. We provide specialist family violence services for those in the Bayside Peninsula.
Financial Capability and Wellbeing Program VIC

Financial Capability and Wellbeing Program VIC

Improve your understanding of your finances and debt management with our Financial Capability and Wellbeing Program.
Financial Counselling VIC

Financial Counselling VIC

Good Shepherd offers a free and confidential financial counselling service that assists people to gain control over debt and financial pressures.
Firmer Foundations NSW

Firmer Foundations NSW

Firmer Foundations is a free program for women focusing on money management and financial independence.
Family violence counselling for your children

Family violence counselling for your children

Good Shepherd's family violence service includes counselling and support for your children.
Housing services

Housing services

Our Family Violence services can help connect you with special crisis accommodation.
Legal Services Advice

Legal Services Advice

If you are experiencing family violence, we can connect you with helpful legal services.
Financial assistance

Financial assistance

Our Family Violence services can help you with financial assistance.
Counselling NSW

Counselling NSW

Good Shepherd offers a range of specialist counselling services to young people aged 12-17 and their families.