Contact Us
  • Giới thiệu Các Cửa hàng Good Money
  • Các dịch vụ được cung cấp qua cửa hàng Good Money
  • Đến gặp chúng tôi
  • Không biết loại tiền vay nào thích hợp cho quý vị?
  • Khởi sự làm đơn Trực tuyến để Vay tiền Cửa hàng Good Money
  • Những gì Thân chủ của chúng tôi nói

Giới thiệu Các Cửa hàng Good Money

“Các cửa hàng tài chánh cộng đồng Good Money cung ứng các dịch vụ tài chánh an toàn, hợp với khả năng và có trách nhiệm cho người có lợi tức thấp.

Các cửa hàng Good Money của chúng tôi hỗ trợ thân chủ để thực hiện những quyết định tài chánh có trách nhiệm và bền vững, hầu hướng đến việc hội nhập rộng rãi hơn vào xã hội và tự quản lý tài chánh lâu dài.

Một hợp tác cách tân giữa Good Shepherd, chánh quyền các tiểu bang Victoria, Nam Úc và Queensland cùng National Australia Bank đã tạo điều kiện cho Good Money được lập nên ở những địa điểm thu hút sự chú ý. “

Good Money Logo

Các dịch vụ được cung cấp qua cửa hàng Good Money

person portrait

Good Shepard Tick
Tiền Vay Không Trả Lãi (NILs)
Good Shepard Tick
Essentials by AAI
Good Shepard Tick
Giới thiệu đến các dịch vụ khác như: tư vấn về tài chánh, Legal Aid và Centrelink

Đến gặp chúng tôi

Trong khi thay đổi về hạn chế trong tiểu bang do đại dịch có nghĩa là cửa hàng Good Money có thể đóng cửa, chúng tôi sẽ vẫn hoạt động từ xa. Xin điện thoại cho chúng tôi trong giờ làm việc và Nhân viên thân thiện của Good Money có thể giúp quý vị.

person portrait

Good Shepard Tick
Good Shepard Tick
Good Shepard Tick

Không biết loại tiền vay nào thích hợp cho quý vị?

Hãy dùng công cụ so sánh tiền vay của chúng tôi để tìm hiểu
Good Shepard Contact

Good Shepard Contact

Good Shepard Contact

Good Shepard Contact

Good Shepard Contact

Good Shepard Contact

Good Shepard Contact

No Interest Loans

Khởi sự làm đơn Trực tuyến để Vay tiền Cửa hàng Good Money

Những gì Thân chủ của chúng tôi nói

Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ

No Image Entered

No Image Entered

Các Nguồn Tài liệu Hữu ích

Good Shepherd Logo

Contact icon

Location icon

Other services you may be interested in

No Interest Loans (NILs) for vehicles

No Interest Loans (NILs) for vehicles

No Interest Loans (NILs) for Vehicles. Borrow up to $5000. Pay back what you borrow. No Fees. No Interest. Ever. For vehicles linked to day-to-day use. Including: Car (must be registered), motorcycle, scooter / mobility scooter, boat, first year registration and stamp duty (for purchase of vehicle)
FDV NILs

FDV NILs

No Interest Loans (NILs) For women affected by family and domestic violence Borrow up to $2000. Pay back what you borrow. No Fees. No Interest. Ever. For: Bond and rent   Legal costs Security items Removalist and transport costs Car registration and repairs Furniture and whitegoods Utility bills Technology e.g. laptop, phone Medical and dental Education and employment tools/equipment 
Household Relief

Household Relief

No Interest Loans (NILs) For people financially impacted by COVID Borrow up to $3000. Pay back what you borrow. No Fees. No Interest. Ever. For: Utility bills Bond or rent Council rates Body corporate fees
Good Insurance

Good Insurance

Good Shepherd offers insurance programs working with Australia’s largest insurance companies to create affordable and simple insurance policies for people on low incomes.
Financial assistance

Financial assistance

Our Family Violence services can help you with financial assistance.
No Interest Loans (NILs)

No Interest Loans (NILs)

No Interest Loans (NILs) for essentials. Borrow up to $1500. Pay back what you borrow. No Fees. No Interest. Ever. For essential goods & services including: Household items (fridge, TV, washing machine + more), furniture, education essentials, laptops. devices, car repairs, medical & dental expenses (other items as requested)
StepUP Loans

StepUP Loans

Existing StepUP clients only